Terug naar recente preken.
De preken zijn in zogenaamd PDF-formaat, u kunt dit na openen, makkelijk lezen en printen. Wanneer u op de link klikt krijgt u een venster met de vraag of u het bestand wilt openen of opslaan.

1 Samuel 30, 6 slot ds.J.C.Schaeffer
31 december 2008
(Oudejaarsavond 2008): In de crisis van ons leven terugvallen op God.
Lucas 2, 20
ds. J.C.Schaeffer
25 december 2008
Kerst: Eerst horen, dan zien!
Johannes 1, 19-28 ds. J.C. Schaeffer 21 december 2008 (Advent): Het getuigenis van Johannes de Doper.
Johannes 1,18
ds. J.C. Schaeffer 14 december 2008
(avondmaalsviering in Advent): Jezus – sprekend God!
1 Samuel 2, 1-10
ds. J.C. Schaeffer

30 november 2008
(doopdienst en 1e zondag van Advent): Wie vernederd is, zal verhoogd worden
Matteus 7, 24-27 ds. J.C.Schaeffer
23 november 2008
Jeugddienst: S.O.S. kies voor het leven!
Filippenzen 3,20 ds. J.C.Schaeffer
02 november 2008
(belijdenisdienst) Leven met een dubbel paspoort
Ruth 2
ds. J.C. Schaeffer 19 oktober 2008
(doopdienst; zondag van de Micha campagne):
Bondgenoten in de strijd voor gerechtigheid!
1 Joh. 4: 13-16
ds. J.C.Schaeffer
12 oktober 2008
(Heilig Avondmaal) : Een testcase
Romeinen 8:28
ds. J.C. Schaeffer 28 september 2008
(doopdienst): Alles werkt mee…
Hebreeën 10:24,25a
ds. J.C.Schaeffer
21 september 1008
(Startzondag): Er samen voor gaan!
Psalm 134
ds. J.C. Schaeffer
7 september 2008
(bevestiging ambtsdragers): Bidt voor de dienst van de verzoening
Deut. 6,4-9
ds. J.C. Schaeffer
31 augustus 2008
(doopdienst): Mijn kind, geef Mij je hart!
Efeze 4: 1 en 2 ds.J.C.Schaeffer
24 augustus 2008
(avondmaal): Waartoe zijn wij geroepen?
Psalm 58 ds.J.C.Schaeffer
10 augustus
Geheiligde woede
Hand.11: 1-18 ds.J.C.Schaeffer
03 aug 2008
De grens over onder leiding van Gods Geest
Handelingen10,47 ds. J.C.Schaeffer
27 juli2008
Wie kan het water tegenhouden?
Hand. 2,37-47
ds. J.C. Schaeffer
8 juni 2008
(Avondmaalsviering): Make it to the max!
Joh. 6,1-15; 48-51 ds. J.C. Schaeffer 25 mei 2008 (themadienst Kerk&School): Brood uit de hemel!
1 Petrus 2,9.10
ds. J.C. Schaeffer
11 mei 2008
(Pinksteren): De kerk – het vernieuwde volk van God
Openbaring 5: 6 en 7 ds. J.C. Schaeffer 1 mei 2008 Hemelvaartsdag: Geen manpower, maar lamb-power!
Romeinen 12:10
ds. J.C. Schaeffer
13 april 2008
avondmaalsviering: Philadelphia – een evangelische oprdracht!
Mattheus 7: 24-27 ds. J.C.Schaeffer
6 april 2008
aangepaste dienst: Bouwen op de rots of op het zand
Romeinen 6, 1-11
ds J.C. Schaeffer
23 maart 2008
Paasmorgen: Wij (en onze kinderen) zijn met Christus gestorven, begraven en opgestaan!
Johannes 12,20-26 ds. J.C. Schaeffer
2 maart 2008
Laetare: Sterven dat vrucht draagt
Romeinen 8,16
ds. J.C. Schaeffer
10 februari 2008
We mogen kinderen van God heten!(avondmaalsviering)
Lucas 2: 10
Ds. J.C. Schaeffer 25-12-2005
God heeft het licht aangedaan!
Lucas 1: 57-66
Ds. J.C. Schaeffer
11-12-2005
Het grote nieuws – door kleingeloof vertraagd.
Hand. 2: 41,42
Ds. J.C. Schaeffer 20-11-2005
Gemeenschap in verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. (doopdienst)
Jakobus 2: 14-17 Ds. J.C. Schaeffer
6-11-2005
Woord en Daad
2 Cor 9:6
Ds. J.C. Schaeffer
2-11-2005
Beleggingsadvies (Dankstond)
Efeze 4,17-24
Ds. J.C. Schaeffer 23 -10-2005
Jezus Christus kennen – een wereld van verschil!
Mattheus 20,1-16 Ds. J.C. Schaeffer 02-10-2005 De economie van het Koninkrijk van God
Genesis 41
Ds. J.C. Schaeffer
De Heer regeert. Zijn Koninkrijk staat vast
Hebreeën 5:4
Ds. J.C. Schaeffer
Zonder roeping geen ambt (bevestiging ouderling)
Spreuken 8,34.35 Ds. J.C. Schaeffer Wijsheid als opdracht (doopdienst)
Haggai 1: 9
Ds. M.J. Strengholt 26-06-2005
De juiste prioriteit van Gods volk Bouwen aan ‘eigen huis’, terwijl Gods huis een puinhoop is.
Haggai 2: 4,19 |
Ds. M.J. Strengholt 10-07-2005
Volhouden, God zelf is erbij!
Psalm 1
Ds. J.C. Schaeffer 27-11-2005
Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? (jeugddienst)
Psalm 8 De mens – lofschepper of lefschopper?
Psalm 10
Psalm 11 God haat hen die geweld liefhebben.
Psalm 19
Psalm 23 Aan Gods tafel ervaren we het leven als goed (avondsmaal zondag)
Psalm 42 en 43
Psalm 42: 3b Een schreeuw naar de levende God!
Psalm 115
Psalm 138
Thema:
Een complete serie van 9 preken over Romeinen 5: 1 t/m 11
Rom 5:1a Rom 5:1b Rom 5:2a
Rom 5:2b Rom 5:3 en 4 Rom 5:5 en 6
Rom 5:7 en 8 Rom 5:10 en 11 Rom 5:9 t/m 11
prekenbespreking naar aanleiding van Romeinen 5:1 t/m 11
Romeinen 8:15b Bij Pappa aan tafel! (avondmaalsviering)
Romeinen 8:31 en 32 Waar was God op Golgotha(Lijdenstijd)
Romeinen 8:37 We are the champions!!!
1 Corinthiërs 12: 1 – 03
1 Corinthiërs 12: 4 – 11
1 Corinthiërs 12: 13
1 Corinthiërs 12: 27- 31
1 Corinthiërs 13: 5b
1 Corinthiërs 14: 20- 25
2 Corinthiërs 1: 18,19
Colossenzen 3:1-4
Efeze 3,19
Efeze 3,14-21
Filippenzen 1
Filippenzen 1: 6 Belijdenisdienst
Filippenzen 1: 9 – 11
Filippenzen 1: 21
Filippenzen 3:20
Filippenzen 4: 8 en 9
Filippenzen 4: 10 – 13
Galaten 4: 6
Hebreeën 11: 1 – 6
Hebreeën 12: 1 – 3
Jakobus 5 Ziekenzalving ( 2 preken)
Johannes 2: 1 – 11
Johannes 3: 16
Johannes 7: 37 – 39
Johannes 13: 15
Johannes 14: 1 – 3
Johannes 14: 17
Johannes 15: 5
Lucas 2: 25 – 35
Mattheus 05: 09
Mattheus 07: 07 – 11
Mattheus 11: 28 – 30
Mattheus 12: 43 – 45
Mattheus 25: 14 – 30
Mattheus 27: 25
Openbaring 1 : 3
Openbaring 5: 6 en 7
Romeinen 8: 15 b
Romeinen 8: 31 en 32
Romeinen 8: 37
1 Johannes 1:8,9 Schuldbelijdenis Ds. J.C. Schaeffer 31-07-2005
1 Petrus 1:5 Behaalde resultaten in het verleden bieden 100% garantie voor de toekomst.
1 Petrus 2
Zefanja 2:1-3
Een serie preken over Handelingen 6 en 7:
Handelingen 6:1-7a
Handelingen 6:7b-15
Handelingen 7:1-8
Handelingen 7:9-43
Handelingen 7: 44-50
Een korte serie preken uit het bijbelboek Marcus:
Marcus 1,41 De goddelijke gave van de pijn?
Marcus 1,40-45 De levende God haat de dood (preek in de lijdenstijd)
Marcus 2,13-17 Wie met pek omgaat…. of wie met Christus omgaat…?
Marcus 10,35-45 Dienende liefde (doopdienst in de lijdenstijd
Marcus 13: 37
Marcus 15: 21
Marcus 16: 1 – 8 Ontstellend nieuws? (Paaspreek)
Een serie preken over het bijbelboek Ruth: compleet
Ruth 1,1-5 – Ruth, een boek over Gods heil voor gewone mensen
Ruth 1,6-19a – Werfkracht van Gods volk of van de God van het volk?
Ruth 1,19b – Beslissend is niet het lot, maar onze houding tegenover God
Ruth 2 – God en het toeval
Ruth 3,1-9 – Ruth, de dienstmaagd van haar Heer
Ruth 3,10-4,10 – Liefde is de vervulling van Gods wet
Ruth 4,11-21 – Eind goed, al goed!
Hieronder enkele catechismus preken:
Zondag 9
Zondag 12
Zondag 20
Zondag 21
Zondag 23
Zondag 24Gods exameneisen
Zondag 27 Kinderdoop of volwassendoop? Ten dienste van het gesprek tussen gereformeerden en evangelischen.
Zondag 28 en 29 In brood en beker geeft Christus zichzelf (avondsmaal zondag)
Zondag 31
Ds. J.C. Schaeffer
11 -09-2005
Hoeveel geven wij om elkaars heil?
Zondag 32We hebben een Verlosser die geen half werk levert
Zondag 37Woordwaarde
Zondag 40Elkaar het leven mogelijk maken
Zondag 41(het zevende gebod: gij zult niet echtbreken) over verkering en (sexuele) relaties
Zondag 43Waarheid zonder liefde is leugenachtig
Zondag 45Bidden is allereerst zoeken van de vertrouwelijke omgang met God
Verschillende ‘speciale‘ preken:
Preek bij dankstond: Leviticus 2 : In de leer bij Israël over wat dankbaarheid is
Preek in de Lijdenstijd: Lucas 4:1 Ons leven is een woestijn, maar Christus is daar met ons.
Bij avondmaal: Lucas 11
Preek op Goede Vrijdag: Johannes 19: 11a God houd alles, zelfs het ergste kwaad in zijn hand.
Preek op Paaszondag: Johannes 20: 11-18 Als de opgestane Heer ons bij onze naam noemt, ziet dan gaat de wereld er anders uitzien.
Johannes 20: 24-29 Eens een dief altijd een dief? Of: Hoe ongelovig was Thomas eigenlijk?
Johannes 20: 21-23 Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen…
Hand. 2: 37-39 Pinksteren en het verbond met Abraham (over de doop aan de kinderen van de gelovigen) (preek op Pinksteren)
Johannes 14,17 – Operatie Pinksterstorm (Pinksterpreek)
Lucas 3: 21,22 Jezus’ doop als negatief van onze doop (Doopdienst)
1 Joh. 4: 7-16 Liefde die van één kant komt! Gods liefde als bron van onze liefde voor Hem en voor elkaar. Belijdenisdienst
FilippenzenEen goed begin is het hele werk (belijdenisdienst)
Marcus 16,1-8Ontstellend nieuws? (Paaspreek)
Gebed van Jabes
Gebedsgenezing
1 Petrus 3: 15
ds. J.C.Schaeffer
7 oktober 2007
Verantwoord leven en spreken (Zendingszondag)
Genesis 2: 24
ds. J.C.Schaeffer 3
0 sept 2007
Seks, liefde en trouw (jeugddienst)
Jeremia 35
ds. J.C.Schaeffer
12 augustus 2007
Vrijheid om te leven naar de heilige wil van God.
Psalm 121
ds. J.C.Schaeffer
05 augustus 2007
Wie God bewaart is wel bewaard!
Psalm 31,6a.16a
ds. J.C.Schaeffer
29 juli 2007
Geborgen in Gods hand!
Hebreeën 10: 19-25 ds. J.C.Schaeffer
10 juni 2007
Ik zie een poort wijd open staan… (Avondmaalsviering)
Hand 2,14-21
Ds. J.C.Schaeffer
27-05-2007
Pinksteren
Lucas 18,1-8 D
s. J.C.Schaeffer
06-05-2007
Jezus daagt ons uit God op te jagen!
Johannes 11,25.26 Ds. J.C.Schaeffer
15-04-2007
Jezus haalt de toekomst naar het heden
1 Cor. 15: 12 – 20 Ds. J.C.Schaeffer 08-04-2007 Pasen: Het opstandingsevangelie geeft het leven zin en glans.
Mattheus 27: 11-26 Ds. J.C.Schaeffer 25 – 03-2007 (Lijdenstijd): Jezus op tweetal! Onze keuzes tonen wat leeft in ons hart!
Mattheus 6: 31-33 Ds. J.C. Schaeffer 14-03-2007 Waar een volgeling van Christus voor leeft.
Mattheus 16, 24-25 Ds. J.C.Schaeffer 04-03-2007 Navolging!
Mattheus 14,22-33 Ds. .C.Schaeffer
04-02-2007
Letten op Jezus of op de omstandigheden.
Mattheus 9,1-8 |
Ds. J.C.Schaeffer
21-01-2007
Blijde boodschap voor volbloed rebellen.
Mattheus 8,18-22 Ds. J.C.Schaeffer 07-01-2007 Jezus volgen is een fulltime job.
2 Korintiërs 12,9 Ds. J.C.Schaeffer
31-12-2006
(Oudejaarsavond): Dankbaarheid voor alle dingen – de goede en de kwade!
Mattheus 1: 21 D
s. J.C. Schaeffer
24-12-2006
(Advent): Geen naam is er zoeter en beter voor het hart…
Maleachi 3:19-24 Ds. J.C. Schaeffer 17-12-2006 (Advent): Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor!
Micha 5:1 D
s. J.C. Schaeffer
12-12-2006
(Advent): Licht aan het eind van de tunnel!
Psalm72 : 1-2
Ds. J.C. Schaeffer 26-11-2006
Gebed voor de overheid èn voor ons zelf!
Lucas 17,11-19
Ds. J.C. Schaeffer 01-11-2006
(Dankstond): Zonder dankbaarheid is ons geloof niet compleet.
Genesis 22: 1-19
Ds. J.C. Schaeffer 29-10-2006
Geloven tegen de klippen op!
Genesis 13
Ds. J.C.Schaeffer
01-10-2006
(Avondmaalsviering): Gelukkig de zachtmoedigen….
Romeinen 1: 16
Ds. J.C.Schaeffer
01-10-2006
(Doopdienst en zendingszondag):De blijde boodschap van Jezus Christus – niets om ons voor te schamen!
Genesis 12: 1-3
Ds. J.C. Schaeffer 03-09-2006
(startzondag) Stappen zetten in geloof
1Corinthiërs 10,1-5 Ds. J.C. Schaeffer 03-09-2006 (doopdienst): Gods heil in het oude en nieuwe verbond
zondag 40
Ds. J.C. Schaeffer 27-08-2006
(Avondmaalsviering): Leven en laten leven!
Genesis 11: 1-9
Ds. J.C.Schaeffer
13-08-2006
God wijst ons genadig onze plaats
Psalm139,17a
Ds. J.C. Schaeffer 30-07-2006
Ik ben door God gewild en gekend!
Hand 5,41
Ds. J.C. Schaeffer
11-06-2006
(Zondag voor de lijdende kerk/Avondmaalsviering): Lijden als koninklijke onderscheiding!
Jesaja 5,1-5
Ds. J.C.Schaeffer 04-06-2006
Pinksteren is een feest dat verwachtingen schept!
Handelingen ,14a Ds. J.C.Schaeffer 28-05-2006 Rusteloos bidden om de vervulling van Gods beloften!
Handelingen 1,9 Ds. J.C.Schaeffer 24-05-2006 Hemelvaartsdag Jezus gaat de wolk van Gods heerlijkheid binnen!
Handelingen 20,28 Ds. J.C.Schaeffer
14-05-2006
Preek bij bevestiging ambtsdragers
1 Johannes 3,23
Ds. J.C.Schaeffer 07-05-2006
Het bevrijdingsverhaal dat bevrijdt tot liefhebben
Lucas 24,8 en 9
Ds. J.C.Schaeffer
16-04-2006
Christus is een Man van zijn Woord! (PASEN)
Romeinen 15:7
Ds. M.J.Strengholt 09-04-2006
Christus heeft u aanvaard, aanvaard dus ook elkaar
Lucas 22: 39 – 46 Ds. J.C. Schaeffer 09-04-2006 (Lijdenstijd): Jezus’ worsteling om de Vader vast te houden in Zijn wil om de Zoon los te laten.
Marcus 14:26
Ds. J.C.Schaeffer 26-03-2006
Christus houdt de lofzang gaande!
Hebreeën 10
Ds. M.J.Strengholt 19-03-2006
Geloven doe je samen!
Johannes 15: 1 – 8 Ds. J.C.Schaeffer
12-03-2006
Get a Life – get alive! (Jeugddienst)
Lucas 7: 18-28
Ds. J.C.Schaeffer 05-03-2006
Jezus – vaak zo anders dan wij verwachten
Rom 5:10
Ds. M.J.Strengholt 19-02-2006
Verzoend als vijand, gered als ‘vriend’
Handelingen 2:46 Ds. J.C.Schaeffer 19-02-2006 De zegen van de kleine groep!
Zondag 38
ds. J.C. Schaeffer
12-02-2006
Rust mijn ziel, uw God is koning!
Johannes 3: 22-30 Ds. J.C. Schaeffer 05-02-2006 Hij moet groter worden en ik kleiner.
Zondag 36 HC
Ds. M. J. Strengholt 29-01-2006
God dienen = Hem eren, met je woorden en je daden Jakobus 1:26
Zondag 35 HC
Ds. J.C. Schaeffer 22-01-2006
Maak geen beeld van God, maar wees beeld van God!
Handelingen 2,42 Ds. J.C. Schaeffer
8-01-2006
Geloofsgemeenschap in levensgemeenschap
Lucas3,1-18
Ds. J.C.Schaeffer
1-1-2006
Is God er voor ons of zijn wij er voor God?
Openbaring 5,6.7 Het Lam regeert