Missie kinder- en jeugdwerk

Binnen De Brug dragen we kinderen en jongeren een warm hart toe. Boven al het jeugdwerk in en vanuit De Brug staat de volgende missie:

Als gemeente willen we onze kinderen, tieners en jongeren in ontmoeting brengen met God. We willen hen bekend maken met Hem en hen uitdagen de keus te maken om Hem te volgen. En als ze dat doen, willen we Zijn opdracht aan hen meegeven, namelijk het evangelie door te geven aan anderen in woord en daad.

Deze missie hebben we samengevat als:

Om de missie concreet te maken en de jeugd en de genoemde oneliner op elkaar te betrekken, zijn de volgende achterliggende gedachten en randvoorwaarden geformuleerd:
  • De jeugd weet zich gezien, geborgen en geliefd in de kerk.IMG_1526
  • Kennen is een zaak van zowel het hoofd, het hart, als de handen.
  • De drie elementen uit de missie (Christus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken) staan niet op zichzelf, maar vormen één geheel; deze eenheid moet terug te zien zijn in de keuzes die we maken.
  • Relatie en relevantie zijn kernwoorden voor het jeugdwerk.
  • Het missionaire element (‘Hem bekend maken’) helpt om het jeugdwerk op deze punten scherp te houden.
  • We geloven in de capaciteit van jongeren en de gaven die zij van God gekregen hebben. Daarom willen we jongeren ook qua taak en verantwoordelijkheid een plek geven in de gemeente.
  • De jeugd heeft behoefte aan radicaliteit en duidelijkheid.
In al het kinder- en jeugdwerk werken we relationeel. We onderscheiden drie soorten relaties:
  1. Relaties tussen jongeren onderling
  2. Relaties tussen jongeren en leiders
  3. De relatie tussen de jongeren en God
In de basis werken we aan al deze relaties door de verschillende groepsactiviteiten zoals Bijbelklas, catechese en clubs. Daarnaast hebben we een pastoraal team dat jongeren opzoekt waar nodig. Kern is dat jongeren zich gezien en gekend weten!  Ouders en jeugdleiders willen we ondersteunen in hun taak als opvoeders in het geloof. Dat doen we zowel vanuit de relatie als tijdens toerustingsmomenten.

Kinderwerk (0-12 jaar)

Het doel van het kinderwerk is op eigen wijze verwoord:

                      Jezus ontmoeten

                      Eer God!

                      Zorg voor elkaar!

                      Uit je geloof!

Ga in Jezus’ Spoor

Relaties staan centraal binnen het kinderwerk. Allereerst de relatie met God. De kinderen mogen Hem ontmoeten in de Bijbelklas en Hem leren kennen. Het zorgen voor elkaar, het uiten van je geloof en op die manier Jezus te volgen staat centraal.  Het kinderwerk wordt vormgegeven vanuit het kind (leefwereld, ontwikkeling, context). Het kinderwerk is daarom onderverdeeld in verschillende groepen.

Iedere week is er crèche voor de kinderen tot 4 jaar. Binnen de crèche vindt de peuterbijbelklas plaats; een les voor de kleinsten van onze gemeente. Iedere week zingen zij met elkaar, lezen een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er wekelijks Bijbelklas. Na het kinderpraatje en -lied verlaten de kinderen de kerkzaal. In de Bijbelklas komen dit jaar de volgende thema’s aan bod: ‘Leven van David’, ‘Beloofd is beloofd’, ‘Gezin van God’ en ‘Elia, Elisa en Jona’. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Ook de kinderen van groep 3 en 4 hebben iedere week Bijbelklas. Net als groep 1-2 verlaten zij na het kinderpraatje en -lied de kerk samen met hun leiding. Binnen het kinderwerk (van 0 tot 12 jaar) krijgen de kinderen geen enkel Bijbelverhaal dubbel te horen; de verhalen wisselen per jaar, qua inhoud passend bij de leeftijd van de kinderen. Groep 3-4 gaat dit jaar aan de slag met de thema’s: ‘Mozes’, ’Gideon', ‘Simson en Ruth’ en ‘Wie is God?’.

Eén keer per twee weken is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 5 en 6. Op deze manier zijn de kinderen af en toe in de kerk, maar hebben ook nog hun eigen plek om God te ontmoeten. Bij bijbelklas 5-6 gaan de kinderen het dit jaar hebben over de thema’s: de Schepper en zijn  schepping, de onzichtbare wereld en Jezus.

De oudste kinderen van de basisschool, groep 7 en 8, zijn welkom op kinderclub FROG. Een leuke en gezellig kinderclub op de vrijdagavond. FROG is 1 keer per twee weken in het jeugdhonk van de De Brug. Op een avond van FROG is er tijd om elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en met elkaar op speelse wijze een thema te behandelen.

Jeugdwerk (12-25 jaar)

De catechese vindt plaats op maandagavond in de De Brug.

De tieners starten de catechese gezamenlijk. Onder leiding van een spreker zal het thema van de avond geïntroduceerd worden. De thema’s behandelen we in blokken van 3 avonden; inleiding op het thema, vervolgens gaan we er mee aan de slag en een terugkoppeling daarvan.
De grote groep gaat elke avond uit elkaar in drie kleinere mentorgroepen. De catechese is van 19.00 tot 20.00 uur. Alle jongeren uit klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom op de Follow Me catechese!

De jongeren van klas 5 en hoger (inclusief vervolgopleidingen en werkenden) worden van 20.00u. tot 21.00u. verwacht. Tijdens deze catechese zullen met name actuele thema’s uit kerk en samenleving en geloofsleven in Bijbels licht worden besproken. (catecheet: ds. C.T. de Groot)

Ben je enthousiast over het volgen van Jezus en wil je daarvan getuigen voor God en zijn gemeente dan is de belijdeniscatechisatie voor jou. Samen met de rest van de groep, bereid je je hierin voor op het doen van belijdenis. De belijdenis catechese is afwisselend op vrijdag- en zondagavond van 20.00 – 22.00 uur. (catecheet: ds. C.T. de Groot)

Ben jij een brugpieper van 11 of 12 jaar? Dan ben je welkom op deze toffe club!
Er is veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. En  we gaan samen op ontdekkingstocht naar het Christelijk geloof.  De club  is één keer per twee weken op de zondagavond in het jeugdhonk of in een zaal van De Brug.

De tieners van 13 en 14  jaar ontmoeten elkaar bij tienerclub Unlimited. Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen en wordt je aangemoedigd om te ervaren dat het  Christelijk geloof relevant. Unlimited is één keer per twee weken op de zondagavond in het jeugdhonk van de Brug.

Ben je tussen de 15 en 18 jaar, wees dan welkom bij Keystone!
Op deze club is er veel ruimte voor gezelligheid, gekkigheid  en ontmoeting. Ook denken we samen na over allerlei thema’s die je in je leven kunt tegenkomen. Daarbij wordt je aangemoedigd om je relatie met God te verdiepen. Keystone is één keer per twee weken op de zondagavond in het jeugdhonk of in een zaal van de Brug.

Verdeeld over het hele jaar zijn er diverse activiteiten, zowel sportief als inhoudelijk voor tieners en jongeren. De organisatie van deze activiteiten (sportavonden, thema-avonden, uitstapjes e.d.) ligt in handen van een groep jongeren in de jeugdcommissie. Zij zullen deze activiteiten ook onder de aandacht brengen onder nieuws of actueel.

Klik hier om te zien welke gave bijeenkomsten en activiteiten er tijdens het seizoen 2018-2019 zijn.

Het hoogtepunt van het jongerenseizoen is natuurlijk het kamp! Een weekend vol met gezelligheid, weinig slapen, gekkigheid, sport en spel, ontspanning en inspanning en natuurlijk ontmoeting met elkaar en met God. Ook in 2019 willen we er weer een feest van maken en natuurlijk hopen we dat ook JIJ meegaat! Schrijf de datum alvast in je agenda: 21, 22 en 23 juni 2019.